php

جلسه ۴۶: آرایه ها قسمت ۶ در php

<?php
$fruits = ['f'=>'Rasberry','d'=>'Orange','a'=> 'Apricot','c'=>'Banana', 'b'=>'Apple','e'=>'Olive' ]; //defining and array
ksort($fruits); //applying the sort function
print_r($fruits); //printing the sorted array
?>

()krsort

()krsort یک تابع داخلی PHP است که از آن برای مرتب سازی آرایه های انجمنی برحسب کلید و به صورت نزولی استفاده می شود. در این تابع مقادیر مرتبط حفظ می شوند. برای مشاهده نمونه ای از انجام این کار، کد زیر را اجرا کنید.

<?php
$fruits = ['d'=>'Rasberry','b'=>'Orange','a'=> 'Apricot','e'=>'Banana', 'f'=>'Apple','c'=>'Olive' ]; //defining and array
krsort($fruits); //applying the sort function
print_r($fruits); //printing the sorted array
?>

در بخش بعدی در مورد نحوه ادغام دو آرایه صحبت خواهیم کرد.

<?php
$fruits = [1=>'Rasberry',2=> 'Orange',3=> 'Apricot',4=>'Banana', 5=>'Apple',6=>'Olive' ]; //defining and array
arsort($fruits); //applying the sort function
print_r($fruits); //printing the sorted array
?>

براساس کلید

()ksort

()ksort یک تابع داخلی PHP است که از آن برای مرتب سازی آرایه های انجمنی بر حسب کلید و به صورت صعودی استفاده می شود. در این تابع مقادیر مرتبط حفظ می شوند. برای مشاهده نمونه ای از انجام این کار، کد زیر را اجرا کنید.

<?php
$fruits = ['f'=>'Rasberry','d'=>'Orange','a'=> 'Apricot','c'=>'Banana', 'b'=>'Apple','e'=>'Olive' ]; //defining and array
ksort($fruits); //applying the sort function
print_r($fruits); //printing the sorted array
?>

()krsort

()krsort یک تابع داخلی PHP است که از آن برای مرتب سازی آرایه های انجمنی برحسب کلید و به صورت نزولی استفاده می شود. در این تابع مقادیر مرتبط حفظ می شوند. برای مشاهده نمونه ای از انجام این کار، کد زیر را اجرا کنید.

<?php
$fruits = ['d'=>'Rasberry','b'=>'Orange','a'=> 'Apricot','e'=>'Banana', 'f'=>'Apple','c'=>'Olive' ]; //defining and array
krsort($fruits); //applying the sort function
print_r($fruits); //printing the sorted array
?>

در بخش بعدی در مورد نحوه ادغام دو آرایه صحبت خواهیم کرد.

<?php
$fruits = [1=>'Rasberry',2=> 'Orange',3=> 'Apricot',4=>'Banana', 5=>'Apple',6=>'Olive' ]; //defining and array
asort($fruits); //applying the sort function
print_r($fruits); //printing the sorted array
?>

()arsort

()arsort یک تابع داخلی PHP است که از آن برای مرتب سازی آرایه های انجمنی بر حسب مقادیر آنها و به صورت نزولی استفاده می شود. مانند تابع ()asort، ()arsort نیز کلید های دارای مقدار را حفظ میکند.

<?php
$fruits = [1=>'Rasberry',2=> 'Orange',3=> 'Apricot',4=>'Banana', 5=>'Apple',6=>'Olive' ]; //defining and array
arsort($fruits); //applying the sort function
print_r($fruits); //printing the sorted array
?>

براساس کلید

()ksort

()ksort یک تابع داخلی PHP است که از آن برای مرتب سازی آرایه های انجمنی بر حسب کلید و به صورت صعودی استفاده می شود. در این تابع مقادیر مرتبط حفظ می شوند. برای مشاهده نمونه ای از انجام این کار، کد زیر را اجرا کنید.

<?php
$fruits = ['f'=>'Rasberry','d'=>'Orange','a'=> 'Apricot','c'=>'Banana', 'b'=>'Apple','e'=>'Olive' ]; //defining and array
ksort($fruits); //applying the sort function
print_r($fruits); //printing the sorted array
?>

()krsort

()krsort یک تابع داخلی PHP است که از آن برای مرتب سازی آرایه های انجمنی برحسب کلید و به صورت نزولی استفاده می شود. در این تابع مقادیر مرتبط حفظ می شوند. برای مشاهده نمونه ای از انجام این کار، کد زیر را اجرا کنید.

<?php
$fruits = ['d'=>'Rasberry','b'=>'Orange','a'=> 'Apricot','e'=>'Banana', 'f'=>'Apple','c'=>'Olive' ]; //defining and array
krsort($fruits); //applying the sort function
print_r($fruits); //printing the sorted array
?>

در بخش بعدی در مورد نحوه ادغام دو آرایه صحبت خواهیم کرد.

<?php
$fruits = ['Rasberry', 'Orange', 'Apricot','Banana', 'Apple','Olive' ]; //defining and array
sort($fruits); //applying the sort function
print_r($fruits); //printing the sorted array
?>

مرتب سازی آرایه های انجمنی

براساس مقدار

()asort

()asort یک تابع داخلی PHP است که می توان از آن برای مرتب سازی آرایه های انجمنی به صورت صعودی استفاده کرد.با توجه به اینکه آرایه های انجمنی جفت کلید-مقدار هستند، این تابع نیز براساس مقادیر مرتب سازی را انجام می دهد. کلیدهای دارای مقدار حفظ می شوند. برای مشاهده نمونه ای از انجام این کار، کد زیر را اجرا کنید.

<?php
$fruits = [1=>'Rasberry',2=> 'Orange',3=> 'Apricot',4=>'Banana', 5=>'Apple',6=>'Olive' ]; //defining and array
asort($fruits); //applying the sort function
print_r($fruits); //printing the sorted array
?>

()arsort

()arsort یک تابع داخلی PHP است که از آن برای مرتب سازی آرایه های انجمنی بر حسب مقادیر آنها و به صورت نزولی استفاده می شود. مانند تابع ()asort، ()arsort نیز کلید های دارای مقدار را حفظ میکند.

<?php
$fruits = [1=>'Rasberry',2=> 'Orange',3=> 'Apricot',4=>'Banana', 5=>'Apple',6=>'Olive' ]; //defining and array
arsort($fruits); //applying the sort function
print_r($fruits); //printing the sorted array
?>

براساس کلید

()ksort

()ksort یک تابع داخلی PHP است که از آن برای مرتب سازی آرایه های انجمنی بر حسب کلید و به صورت صعودی استفاده می شود. در این تابع مقادیر مرتبط حفظ می شوند. برای مشاهده نمونه ای از انجام این کار، کد زیر را اجرا کنید.

<?php
$fruits = ['f'=>'Rasberry','d'=>'Orange','a'=> 'Apricot','c'=>'Banana', 'b'=>'Apple','e'=>'Olive' ]; //defining and array
ksort($fruits); //applying the sort function
print_r($fruits); //printing the sorted array
?>

()krsort

()krsort یک تابع داخلی PHP است که از آن برای مرتب سازی آرایه های انجمنی برحسب کلید و به صورت نزولی استفاده می شود. در این تابع مقادیر مرتبط حفظ می شوند. برای مشاهده نمونه ای از انجام این کار، کد زیر را اجرا کنید.

<?php
$fruits = ['d'=>'Rasberry','b'=>'Orange','a'=> 'Apricot','e'=>'Banana', 'f'=>'Apple','c'=>'Olive' ]; //defining and array
krsort($fruits); //applying the sort function
print_r($fruits); //printing the sorted array
?>

در بخش بعدی در مورد نحوه ادغام دو آرایه صحبت خواهیم کرد.

مرتب سازی آرایه ها

در این بخش به نحوه مرتب سازی آرایه ها در PHP می پردازیم. سرفصل مباحث این جلسه به شرح زیر می باشد:

 • مرتب سازی آرایه های شاخص دار
  • بر اساس مقدار
  • ()sort
 • مرتب سازی آرایه های انجمنی
  • بر اساس مقدار
   • ()asort
   • ()arsort
  • بر اساس کلید
   • ()ksort
   • ()krsort

مرتب سازی آرایه های شاخص دار

براساس مقدار

()sort

()sort یک تابع داخلی PHPاست که می توان از آن برای مرتب سازی آرایه ها به صورت صعودی از آن استفاده کرد. و این مرتب سازی صعودی بر حسب مقدار انجام می گیرد. در هنگام انجام این کار کلیدهای مرتبط ذخیره نمی شوند. برای مشاهده نمونه ای از انجام این کار، کد زیر را اجرا کنید.

<?php
$fruits = ['Rasberry', 'Orange', 'Apricot','Banana', 'Apple','Olive' ]; //defining and array
sort($fruits); //applying the sort function
print_r($fruits); //printing the sorted array
?>

مرتب سازی آرایه های انجمنی

براساس مقدار

()asort

()asort یک تابع داخلی PHP است که می توان از آن برای مرتب سازی آرایه های انجمنی به صورت صعودی استفاده کرد.با توجه به اینکه آرایه های انجمنی جفت کلید-مقدار هستند، این تابع نیز براساس مقادیر مرتب سازی را انجام می دهد. کلیدهای دارای مقدار حفظ می شوند. برای مشاهده نمونه ای از انجام این کار، کد زیر را اجرا کنید.

<?php
$fruits = [1=>'Rasberry',2=> 'Orange',3=> 'Apricot',4=>'Banana', 5=>'Apple',6=>'Olive' ]; //defining and array
asort($fruits); //applying the sort function
print_r($fruits); //printing the sorted array
?>

()arsort

()arsort یک تابع داخلی PHP است که از آن برای مرتب سازی آرایه های انجمنی بر حسب مقادیر آنها و به صورت نزولی استفاده می شود. مانند تابع ()asort، ()arsort نیز کلید های دارای مقدار را حفظ میکند.

<?php
$fruits = [1=>'Rasberry',2=> 'Orange',3=> 'Apricot',4=>'Banana', 5=>'Apple',6=>'Olive' ]; //defining and array
arsort($fruits); //applying the sort function
print_r($fruits); //printing the sorted array
?>

براساس کلید

()ksort

()ksort یک تابع داخلی PHP است که از آن برای مرتب سازی آرایه های انجمنی بر حسب کلید و به صورت صعودی استفاده می شود. در این تابع مقادیر مرتبط حفظ می شوند. برای مشاهده نمونه ای از انجام این کار، کد زیر را اجرا کنید.

<?php
$fruits = ['f'=>'Rasberry','d'=>'Orange','a'=> 'Apricot','c'=>'Banana', 'b'=>'Apple','e'=>'Olive' ]; //defining and array
ksort($fruits); //applying the sort function
print_r($fruits); //printing the sorted array
?>

()krsort

()krsort یک تابع داخلی PHP است که از آن برای مرتب سازی آرایه های انجمنی برحسب کلید و به صورت نزولی استفاده می شود. در این تابع مقادیر مرتبط حفظ می شوند. برای مشاهده نمونه ای از انجام این کار، کد زیر را اجرا کنید.

<?php
$fruits = ['d'=>'Rasberry','b'=>'Orange','a'=> 'Apricot','e'=>'Banana', 'f'=>'Apple','c'=>'Olive' ]; //defining and array
krsort($fruits); //applying the sort function
print_r($fruits); //printing the sorted array
?>

در بخش بعدی در مورد نحوه ادغام دو آرایه صحبت خواهیم کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا