پایتون

جلسه ۸۸: حرف کپی‌ها در Linked list در پایتون

در این درس، یاد میگیریم که چگونه کپی ها را از یک linked list حذف کنیم. در این درس، ما با استفاده از جداول Hash همه المان های کپی را در یک single linked list حذف میکنیم. اگر به عنوان مثال single linked list شما به صورت زیر باشد:

۱ - ۶ - ۱ - ۴ - ۲ - ۲ - ۴

در نتیجه انجام این عملیات،  linked list زیر را برای ما به وجود میاورد:

۱ - ۶ - ۴ - ۲

اکنون در مثال زیر مفاهیم حدف المان های کپی را، تصویری ببینید:

الگوریتم

راهکار کلی برای حل این مسئله این است که یک بار روی یک linked list حرکت کنیم و تمام داده‌هایی که در یک نود وجود دارد را بررسی و ردیابی کنیم. میتوانیم از جداول hash یا دیکشنری ها برای شمارش داده‌های المان ها استفاده کنیم. به عنوان مثال، اگر داده ۶ را بشماریم، ما آن را به دیکشنری یا جدول hash اضافه میکنیم و جلو میرویم. اگر در ادامه به ۶ دیگری برخوردیم، آن را در دیکشنری یا حدول Hash بررسی میکنیم، که در اینصورت متوجه میشویم که یک ۶ در جدول وجود دارد، پس این نود کپی است و باید حذف گردد.

پیاده‌سازی

اکنون کد زیر را برای راهکار بالا، ارائه میدهیم و بررسی میکنیم:

def remove_duplicates(self):
 cur = self.head
 prev = None
 dup_values = dict()

 while cur:
  if cur.data in dup_values:
   # Remove node:
   prev.next = cur.next
   cur = None
  else:
   # Have not encountered element before.
   dup_values[cur.data] = 1
   prev = cur
  cur = prev.next

توضیحات

در متد remove_duplicates، ما اول از همه دو متغیر میسازیم، یکی cur و یکی هم prev و به آن ها ترتیب مقدار اولیه self.head و None میدهیم. در خط ۴، یک دیکشنری میسازیم و اسم آن را dup_values می‌نامیم. اکنون باید به کمک یک حلقه while در خط ۶ روی این linked list حرکت کنیم. همانطور که دیدید، این حلقه تا زمانی که به مقدار None برسیم ادامه پیدا میکند. سپس بررسی میکنیم که آیا cur.data در dup_values وجود دارد یا نه. اول بررسی میکنیم که اگر وجود نداشت به بخش else (خط ۱۸)در این شرط میرویم و یک المان جدید در دیکشنری با مقدار key برابر cur.data  و با مقدار ۱ میسازیم(خط ۱۳). همچنین در خط ۱۴، باید مقدار prev را با cur آپدیت کنیم. حال حالتی را بررسی میکنیم که cur.data در دیکشنری dup_values وجود داشته باشد، اینجا زمانیست که ما یک مقدار کپی را پیدا کرده‌ایم. اکنون باید این بخش کپی را از linked list حذف کنیم. برای اینکار مقدار prev.next را به cur.next (خط ۹) نسبت میدهیم(point). در ادامه برای حذف کامل cur آن را برابر با None در خط ۱۰ قرار میدهیم. در خط ۱۵ ما مقدار cur را prev.next قرار میدهیم تا به  حرکت روی linked list ادامه دهیم. ما متد remove_duplicates را ساختیم، اکنون آن را به کلاس linked list اصلی اضافه میکنیم. که برای یادگیری بیشتر میتوانید این کد را با ورودی های مختلف تست کنید.

class Node:
  def __init__(self, data):
    self.data = data
    self.next = None


class LinkedList:
  def __init__(self):
    self.head = None

  def print_list(self):
    cur_node = self.head
    while cur_node:
      print(cur_node.data)
      cur_node = cur_node.next

  def append(self, data):
    new_node = Node(data)

    if self.head is None:
      self.head = new_node
      return

    last_node = self.head
    while last_node.next:
      last_node = last_node.next
    last_node.next = new_node

  def prepend(self, data):
    new_node = Node(data)

    new_node.next = self.head
    self.head = new_node

  def insert_after_node(self, prev_node, data):

    if not prev_node:
      print("Previous node does not exist.")
      return 

    new_node = Node(data)

    new_node.next = prev_node.next
    prev_node.next = new_node

  def delete_node(self, key):

    cur_node = self.head

    if cur_node and cur_node.data == key:
      self.head = cur_node.next
      cur_node = None
      return

    prev = None 
    while cur_node and cur_node.data != key:
      prev = cur_node
      cur_node = cur_node.next

    if cur_node is None:
      return 

    prev.next = cur_node.next
    cur_node = None

  def delete_node_at_pos(self, pos):
    if self.head:
      cur_node = self.head

      if pos == 0:
        self.head = cur_node.next
        cur_node = None
        return

      prev = None
      count = 1
      while cur_node and count != pos:
        prev = cur_node 
        cur_node = cur_node.next
        count += 1

      if cur_node is None:
        return 

      prev.next = cur_node.next
      cur_node = None

  def len_iterative(self):

    count = 0
    cur_node = self.head

    while cur_node:
      count += 1
      cur_node = cur_node.next
    return count

  def len_recursive(self, node):
    if node is None:
      return 0
    return 1 + self.len_recursive(node.next)

  def swap_nodes(self, key_1, key_2):

    if key_1 == key_2:
      return 

    prev_1 = None 
    curr_1 = self.head 
    while curr_1 and curr_1.data != key_1:
      prev_1 = curr_1 
      curr_1 = curr_1.next

    prev_2 = None 
    curr_2 = self.head 
    while curr_2 and curr_2.data != key_2:
      prev_2 = curr_2 
      curr_2 = curr_2.next

    if not curr_1 or not curr_2:
      return 

    if prev_1:
      prev_1.next = curr_2
    else:
      self.head = curr_2

    if prev_2:
      prev_2.next = curr_1
    else:
      self.head = curr_1

    curr_1.next, curr_2.next = curr_2.next, curr_1.next

  def print_helper(self, node, name):
    if node is None:
      print(name + ": None")
    else:
      print(name + ":" + node.data)

  def reverse_iterative(self):

    prev = None 
    cur = self.head
    while cur:
      nxt = cur.next
      cur.next = prev
      
      self.print_helper(prev, "PREV")
      self.print_helper(cur, "CUR")
      self.print_helper(nxt, "NXT")
      print("\n")

      prev = cur 
      cur = nxt 
    self.head = prev

  def reverse_recursive(self):

    def _reverse_recursive(cur, prev):
      if not cur:
        return prev

      nxt = cur.next
      cur.next = prev
      prev = cur 
      cur = nxt 
      return _reverse_recursive(cur, prev)

    self.head = _reverse_recursive(cur=self.head, prev=None)

  def merge_sorted(self, llist):
  
    p = self.head 
    q = llist.head
    s = None
  
    if not p:
      return q
    if not q:
      return p

    if p and q:
      if p.data <= q.data:
        s = p 
        p = s.next
      else:
        s = q
        q = s.next
      new_head = s 
    while p and q:
      if p.data <= q.data:
        s.next = p 
        s = p 
        p = s.next
      else:
        s.next = q
        s = q
        q = s.next
    if not p:
      s.next = q 
    if not q:
      s.next = p 
    return new_head

  def remove_duplicates(self):
    
    cur = self.head
    prev = None

    dup_values = dict()

    while cur:
      if cur.data in dup_values:
        # Remove node:
        prev.next = cur.next
        cur = None
      else:
        # Have not encountered element before.
        dup_values[cur.data] = 1
        prev = cur
      cur = prev.next

llist = LinkedList()
llist.append(1)
llist.append(6)
llist.append(1)
llist.append(4)
llist.append(2)
llist.append(2)
llist.append(4)

print("Original Linked List")
llist.print_list()
print("Linked List After Removing Duplicates")
llist.remove_duplicates()
llist.print_list()

امیدواریم راهکاری که در این درس ارائه شد را یاد گرفته باشید. منتظر شما همچنان در درس بعدی هستیم!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا