جاوا

جلسه ۱۵: حلقه های for در جاوا

init
while(condition) {
 // body
 modify
}
همین شبه کد در حلقه for به  صورت زیر می شود:
for(init; condition; modify) {
 // body
}
حلقه for به صورت زیر کار می کند:
 1. دستور مقدار دهی اولیه (init) را اجرا می کند. معمولاً در این دستور شمارنده حلقه مقدار دهی اولیه می شود.
 2. شرط حلقه (condition) را بررسی می کند.
 3. در صورت برقرار بودن شرایط حلقه ، بدنه حلقه را اجرا می کند.
 4. دستور modify را اجرا می کند. معمولاً این دستور شمارنده حلقه را بروز می کند.
 5. به مرحله ۲ باز می گردد.
بین حلقه while و حلقه for در کدهای بالا تفاوت کمی وجود دارد. متغیر i ایجاد شده در قسمت مقداردهی اولیه حلقه for فقط در داخل بدنه حلقه for قابل دسترسی است و بعد از خروج از بدنه حلقه این متغیر وجود ندارد. ولی حلقه while متغیر i را قبل از حلقه ایجاد می کند ، بنابراین i نیز بعد از حلقه در دسترس است.
class WhileExample {
 public static void main(String[] args) {
  int i = 1;      // initialize a variable
  while(i < 11) {   // test a condition
   System.out.println(i);
   i++;        // modify the variable value
  }
 }
}
حلقه while در کد بالا با افزایش متغیر i یک روش ساده برای شمارش را نشان می دهد. الگوی کار بسیار استاندارد است. یک متغیر i ایجاد و مقداردهی اولیه کنید ، بررسی کنید که آیا این متغیر i شرایط حلقه را برآورده می کند ، اگر متغیر i شرایط حلقه را برآورده می کند بدنه را اجرا کنید ، i را افزایش دهید و دوباره به همین شکل. در زیر ساختار کلی آن به صورت شبه کد آورده شده است:
init
while(condition) {
 // body
 modify
}
همین شبه کد در حلقه for به  صورت زیر می شود:
for(init; condition; modify) {
 // body
}
حلقه for به صورت زیر کار می کند:
 1. دستور مقدار دهی اولیه (init) را اجرا می کند. معمولاً در این دستور شمارنده حلقه مقدار دهی اولیه می شود.
 2. شرط حلقه (condition) را بررسی می کند.
 3. در صورت برقرار بودن شرایط حلقه ، بدنه حلقه را اجرا می کند.
 4. دستور modify را اجرا می کند. معمولاً این دستور شمارنده حلقه را بروز می کند.
 5. به مرحله ۲ باز می گردد.
بین حلقه while و حلقه for در کدهای بالا تفاوت کمی وجود دارد. متغیر i ایجاد شده در قسمت مقداردهی اولیه حلقه for فقط در داخل بدنه حلقه for قابل دسترسی است و بعد از خروج از بدنه حلقه این متغیر وجود ندارد. ولی حلقه while متغیر i را قبل از حلقه ایجاد می کند ، بنابراین i نیز بعد از حلقه در دسترس است.
class ForExample {
public static void main(String[] args) {
for(int i = 1; i < 11; i++) {
System.out.println(i);
}
}
}
حلقه های for در Python عناصر یک لیست را پیمایش می کنند. ولی حلقه for در بالا این گونه نیست. بیایید ابتدا یک حلقه while را بررسی کنیم که عملکرد آن بسیار شبیه حلقه فوق است.
class WhileExample {
 public static void main(String[] args) {
  int i = 1;      // initialize a variable
  while(i < 11) {   // test a condition
   System.out.println(i);
   i++;        // modify the variable value
  }
 }
}
حلقه while در کد بالا با افزایش متغیر i یک روش ساده برای شمارش را نشان می دهد. الگوی کار بسیار استاندارد است. یک متغیر i ایجاد و مقداردهی اولیه کنید ، بررسی کنید که آیا این متغیر i شرایط حلقه را برآورده می کند ، اگر متغیر i شرایط حلقه را برآورده می کند بدنه را اجرا کنید ، i را افزایش دهید و دوباره به همین شکل. در زیر ساختار کلی آن به صورت شبه کد آورده شده است:
init
while(condition) {
 // body
 modify
}
همین شبه کد در حلقه for به  صورت زیر می شود:
for(init; condition; modify) {
 // body
}
حلقه for به صورت زیر کار می کند:
 1. دستور مقدار دهی اولیه (init) را اجرا می کند. معمولاً در این دستور شمارنده حلقه مقدار دهی اولیه می شود.
 2. شرط حلقه (condition) را بررسی می کند.
 3. در صورت برقرار بودن شرایط حلقه ، بدنه حلقه را اجرا می کند.
 4. دستور modify را اجرا می کند. معمولاً این دستور شمارنده حلقه را بروز می کند.
 5. به مرحله ۲ باز می گردد.
بین حلقه while و حلقه for در کدهای بالا تفاوت کمی وجود دارد. متغیر i ایجاد شده در قسمت مقداردهی اولیه حلقه for فقط در داخل بدنه حلقه for قابل دسترسی است و بعد از خروج از بدنه حلقه این متغیر وجود ندارد. ولی حلقه while متغیر i را قبل از حلقه ایجاد می کند ، بنابراین i نیز بعد از حلقه در دسترس است.در این جلسه می آموزید که چگونه از حلقه های for برای شمارش و شاخص گذاری استفاده کنید.حلقه های for در Java با زبان های C و Javascript یکسان است و اگر با این زبان ها آشنا هستید ، می توانید از مطالعه این بخش صرف نظر کنید. اگر بیشتر با پایتون آشنایی دارید ، لازم است این بخش را با دقت مطالعه کنید. در زیر بکارگیری حلقه for را در جاوا می بینید:
class ForExample {
public static void main(String[] args) {
for(int i = 1; i < 11; i++) {
System.out.println(i);
}
}
}
حلقه های for در Python عناصر یک لیست را پیمایش می کنند. ولی حلقه for در بالا این گونه نیست. بیایید ابتدا یک حلقه while را بررسی کنیم که عملکرد آن بسیار شبیه حلقه فوق است.
class WhileExample {
 public static void main(String[] args) {
  int i = 1;      // initialize a variable
  while(i < 11) {   // test a condition
   System.out.println(i);
   i++;        // modify the variable value
  }
 }
}
حلقه while در کد بالا با افزایش متغیر i یک روش ساده برای شمارش را نشان می دهد. الگوی کار بسیار استاندارد است. یک متغیر i ایجاد و مقداردهی اولیه کنید ، بررسی کنید که آیا این متغیر i شرایط حلقه را برآورده می کند ، اگر متغیر i شرایط حلقه را برآورده می کند بدنه را اجرا کنید ، i را افزایش دهید و دوباره به همین شکل. در زیر ساختار کلی آن به صورت شبه کد آورده شده است:
init
while(condition) {
 // body
 modify
}
همین شبه کد در حلقه for به  صورت زیر می شود:
for(init; condition; modify) {
 // body
}
حلقه for به صورت زیر کار می کند:
 1. دستور مقدار دهی اولیه (init) را اجرا می کند. معمولاً در این دستور شمارنده حلقه مقدار دهی اولیه می شود.
 2. شرط حلقه (condition) را بررسی می کند.
 3. در صورت برقرار بودن شرایط حلقه ، بدنه حلقه را اجرا می کند.
 4. دستور modify را اجرا می کند. معمولاً این دستور شمارنده حلقه را بروز می کند.
 5. به مرحله ۲ باز می گردد.
بین حلقه while و حلقه for در کدهای بالا تفاوت کمی وجود دارد. متغیر i ایجاد شده در قسمت مقداردهی اولیه حلقه for فقط در داخل بدنه حلقه for قابل دسترسی است و بعد از خروج از بدنه حلقه این متغیر وجود ندارد. ولی حلقه while متغیر i را قبل از حلقه ایجاد می کند ، بنابراین i نیز بعد از حلقه در دسترس است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا