php

جلسه ۳۹: رشته ها قسمت ۳ در php

توابع داخلی

در این بخش در مورد توابع داخلی مورد استفاده در عملیات های رشته ای مختلف صحبت خواهیم کرد.سرفصل مباحث این جلسه به شرح زیر می باشد:
  • استخراج یا جایگزینی زیررشته ها
  • یافتن موقعیت یک زیررشته
  • جایگزینی کاراکترها در یک رشته
  • محاسبه طول رشته
  • شمارش تعداد کلمات موجود در یک رشته
  • معکوس کردن رشته

استخراج یا جایگزینی زیررشته ها

با استفاده از آرایه [] و {}، می توانیم تک کاراکتر ها را استخراج کنیم. این کدها فقط می توانند یک کاراکتر از رشته را استخراج کنیم. اگر بیش از کاراکتر نیاز داشته باشیم، باید از تابع داخلی substr استفاده کنیم.توجه: در رشته ها مانند همه بخش های دیگر PHP، شاخص از ۰ شروع می شود. بنابراین شاخص اولین کاراکتر ۰ خواهد بود.
<?php
$foo = 'Hello world';
echo $foo[6]; // returns 'w'
echo "\n";
echo $foo{6}; // also returns 'w'
echo "\n";
echo substr($foo, 6, 1); // also returns 'w'
echo "\n";
echo substr($foo, 6, 2); // returns 'wo'
?>

یافتن موقعیت یک زیررشته

در PHP، با استفاده از متد strpos می توانید موقعیت یک زیررشته در رشته ای دیگر را پیدا کنید. اگر زیررشته موجود نباشد، strpos مقدار false را برمی گردانند.
<?php
echo "The occurence of hay is at position: ".strpos("haystack", "hay")."\n"; // int(0)
echo "The occurence of stack is at position: ".strpos("haystack", "stack")."\n"; // int(3)
?>
<?php
$my_str = 'The quick brown fox jumps over the lazy dog.';
echo str_word_count($my_str);
?>

معکوس کردن یک رشته

تابع ()strrev در PHP، برای معکوس کردن یک رشته استفاده می شود.
<?php
$my_str = 'You can do anything, but not everything.';
 
// Display reversed string
echo strrev($my_str);
?>
برای درک بهتر مباحث مربوط به رشته به سوالات موجود در بخش بعدی پاسخ دهید.
<?php
$my_str = 'Welcome to Educative!';
echo strlen($my_str);
?>

شمارش تعداد کلمات موجود در یک رشته

تابع ()str_word_count، تعداد کلمات موجود در یک رشته را محاسبه می کندو
<?php
$my_str = 'The quick brown fox jumps over the lazy dog.';
echo str_word_count($my_str);
?>

معکوس کردن یک رشته

تابع ()strrev در PHP، برای معکوس کردن یک رشته استفاده می شود.
<?php
$my_str = 'You can do anything, but not everything.';
 
// Display reversed string
echo strrev($my_str);
?>
برای درک بهتر مباحث مربوط به رشته به سوالات موجود در بخش بعدی پاسخ دهید.
<?php
$my_str = 'If the facts do not fit the theory, change the facts.';
 
// Perform string replacement
str_replace("facts", "truth", $my_str, $count);
 
// Display number of replacements performed
echo "The text was replaced $count times.";
?>

محاسبه طول رشته

از تابع ()strlen برای محاسبه تعداد کاراکتر ها در یک رشته استفاده می شود. در شمارش این تابع تمامی خطوط فاصله نیز شمرده می شود.
<?php
$my_str = 'Welcome to Educative!';
echo strlen($my_str);
?>

شمارش تعداد کلمات موجود در یک رشته

تابع ()str_word_count، تعداد کلمات موجود در یک رشته را محاسبه می کندو
<?php
$my_str = 'The quick brown fox jumps over the lazy dog.';
echo str_word_count($my_str);
?>

معکوس کردن یک رشته

تابع ()strrev در PHP، برای معکوس کردن یک رشته استفاده می شود.
<?php
$my_str = 'You can do anything, but not everything.';
 
// Display reversed string
echo strrev($my_str);
?>
برای درک بهتر مباحث مربوط به رشته به سوالات موجود در بخش بعدی پاسخ دهید.
<?php
$my_str = 'If the facts do not fit the theory, change the facts.';
 
// replaces "facts" with "truth" and displays new string
echo str_replace("facts", "truth", $my_str);
?>
شما می توانید به صورت انتخابی آرگومان چهارمی را به تابع ()str_replace منتقل کنید تا تعداد دفعات جایگزینی در رشته مقصد را نیز مشاهده کنید. مانند:
<?php
$my_str = 'If the facts do not fit the theory, change the facts.';
 
// Perform string replacement
str_replace("facts", "truth", $my_str, $count);
 
// Display number of replacements performed
echo "The text was replaced $count times.";
?>

محاسبه طول رشته

از تابع ()strlen برای محاسبه تعداد کاراکتر ها در یک رشته استفاده می شود. در شمارش این تابع تمامی خطوط فاصله نیز شمرده می شود.
<?php
$my_str = 'Welcome to Educative!';
echo strlen($my_str);
?>

شمارش تعداد کلمات موجود در یک رشته

تابع ()str_word_count، تعداد کلمات موجود در یک رشته را محاسبه می کندو
<?php
$my_str = 'The quick brown fox jumps over the lazy dog.';
echo str_word_count($my_str);
?>

معکوس کردن یک رشته

تابع ()strrev در PHP، برای معکوس کردن یک رشته استفاده می شود.
<?php
$my_str = 'You can do anything, but not everything.';
 
// Display reversed string
echo strrev($my_str);
?>
برای درک بهتر مباحث مربوط به رشته به سوالات موجود در بخش بعدی پاسخ دهید.
<?php
$foo = 'hello world';

$foo[6] = 'W'; // capitalizes the 'w' in 'hello world'
echo $foo;
echo "\n";

$foo{0} = 'H'; // capitalizes the 'h' in 'hello world'
echo $foo;
echo "\n";

$bar = substr_replace($foo, '!', 11, 1); // results in $bar = 'Hello World!'
echo $bar;
echo "\n";

$bar = substr_replace($foo, 'Whi', 6, 2); // results in 'Hello Whirld'
// Note that the replacement string need not be the same length as the substring replaced
echo $bar;
echo "\n";
?>
توجه: تابع substr_replace رشته اصلی را تغییر نمی دهد. بلکه رشته جدید که پس از تغییرات مورد بحث به وجود می آمده را برمی گرداند.همچنین می توانید این کار را با استفاده از متد ()str_replace نیز انجام دهید که اساسا تمامی بخش های جستجو شده در رشته موردنظر را با مقدار اعلام شده جایگزین می کند.
<?php
$my_str = 'If the facts do not fit the theory, change the facts.';
 
// replaces "facts" with "truth" and displays new string
echo str_replace("facts", "truth", $my_str);
?>
شما می توانید به صورت انتخابی آرگومان چهارمی را به تابع ()str_replace منتقل کنید تا تعداد دفعات جایگزینی در رشته مقصد را نیز مشاهده کنید. مانند:
<?php
$my_str = 'If the facts do not fit the theory, change the facts.';
 
// Perform string replacement
str_replace("facts", "truth", $my_str, $count);
 
// Display number of replacements performed
echo "The text was replaced $count times.";
?>

محاسبه طول رشته

از تابع ()strlen برای محاسبه تعداد کاراکتر ها در یک رشته استفاده می شود. در شمارش این تابع تمامی خطوط فاصله نیز شمرده می شود.
<?php
$my_str = 'Welcome to Educative!';
echo strlen($my_str);
?>

شمارش تعداد کلمات موجود در یک رشته

تابع ()str_word_count، تعداد کلمات موجود در یک رشته را محاسبه می کندو
<?php
$my_str = 'The quick brown fox jumps over the lazy dog.';
echo str_word_count($my_str);
?>

معکوس کردن یک رشته

تابع ()strrev در PHP، برای معکوس کردن یک رشته استفاده می شود.
<?php
$my_str = 'You can do anything, but not everything.';
 
// Display reversed string
echo strrev($my_str);
?>
برای درک بهتر مباحث مربوط به رشته به سوالات موجود در بخش بعدی پاسخ دهید.

جایگزینی کاراکترها در یک رشته

همچنین می توانیم رشته ها را کاراکتر به کاراکتر با استفاده از سینتکس [] تغییر دهیم. برای تغییر بیش از یک کاراکتر به طور همزمان باید از تابع substr_replace استفاده کنیم.
<?php
$foo = 'hello world';

$foo[6] = 'W'; // capitalizes the 'w' in 'hello world'
echo $foo;
echo "\n";

$foo{0} = 'H'; // capitalizes the 'h' in 'hello world'
echo $foo;
echo "\n";

$bar = substr_replace($foo, '!', 11, 1); // results in $bar = 'Hello World!'
echo $bar;
echo "\n";

$bar = substr_replace($foo, 'Whi', 6, 2); // results in 'Hello Whirld'
// Note that the replacement string need not be the same length as the substring replaced
echo $bar;
echo "\n";
?>
توجه: تابع substr_replace رشته اصلی را تغییر نمی دهد. بلکه رشته جدید که پس از تغییرات مورد بحث به وجود می آمده را برمی گرداند.همچنین می توانید این کار را با استفاده از متد ()str_replace نیز انجام دهید که اساسا تمامی بخش های جستجو شده در رشته موردنظر را با مقدار اعلام شده جایگزین می کند.
<?php
$my_str = 'If the facts do not fit the theory, change the facts.';
 
// replaces "facts" with "truth" and displays new string
echo str_replace("facts", "truth", $my_str);
?>
شما می توانید به صورت انتخابی آرگومان چهارمی را به تابع ()str_replace منتقل کنید تا تعداد دفعات جایگزینی در رشته مقصد را نیز مشاهده کنید. مانند:
<?php
$my_str = 'If the facts do not fit the theory, change the facts.';
 
// Perform string replacement
str_replace("facts", "truth", $my_str, $count);
 
// Display number of replacements performed
echo "The text was replaced $count times.";
?>

محاسبه طول رشته

از تابع ()strlen برای محاسبه تعداد کاراکتر ها در یک رشته استفاده می شود. در شمارش این تابع تمامی خطوط فاصله نیز شمرده می شود.
<?php
$my_str = 'Welcome to Educative!';
echo strlen($my_str);
?>

شمارش تعداد کلمات موجود در یک رشته

تابع ()str_word_count، تعداد کلمات موجود در یک رشته را محاسبه می کندو
<?php
$my_str = 'The quick brown fox jumps over the lazy dog.';
echo str_word_count($my_str);
?>

معکوس کردن یک رشته

تابع ()strrev در PHP، برای معکوس کردن یک رشته استفاده می شود.
<?php
$my_str = 'You can do anything, but not everything.';
 
// Display reversed string
echo strrev($my_str);
?>
برای درک بهتر مباحث مربوط به رشته به سوالات موجود در بخش بعدی پاسخ دهید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا