php

جلسه ۵۱: کلاس ها و ارث بری قسمت ۲ در php

<?php
$objectName = new ClassName;
?>

در اینجا ما از کلمه کلیدی new برای ایجاد نمونه جدیدی از یک کلاس استفاده می کنیم. در مورد کلاس shape ای که مثال زدیم، به صورت زیر می توانیم شی ایجاد کنیم:

<?php
$myShape = new Shape;
?>

دسترسی به متغیرهای عضو کلاس

با روش زیر می توانید به ویژگی ها و متدهای شی ایجاد شده دسترسی پیدا کنید:

<?php
class Shape
{

  public $side = 0;
  public $name = " ";

  public function description()
  {
    echo "A $this->name with $this->sides sides.";
  }
}

$myShape1 = new Shape; //creating an object called myShape1
$myShape1->sides = 3; //setting the "sides" property to 3
$myShape1->name = "triangle"; //setting the "name" property to triangle
$myShape1->description(); //"A triangle with 3 sides"
echo "\n";

$myShape1->sides = 4; //setting the "sides" property to 4
$myShape1->name = "square"; //setting the "name" property to square
$myShape1->description(); //"A square with 4 sides"
echo "\n";

$myShape1->sides = 6; //setting the "sides" property to 6
$myShape1->name = "hexagon"; //setting the "name" property to hexagon
$myShape1->description(); //"A hexagon with 6 sides"

?>

حال که با نحوه تعریف و ایجاد کلاس ها آشنا شدید، بیایید تا در بخش بعدی با جزئیات بیشتری به این مبحث بپردازیم.

<?php
class Shape{
 public $sides = 0; // first property
 public $name= " "; // second property 
 
 public function description(){ //first method
  echo "A $this->name with $this->sides sides.";
 }
}
?>

توضیح

خصوصیات کلاس shape:

 • sides
 • name

و متد آن:

 • description

ممکن است متوجه استفاده از کلمه کلیدی public پیش از نوشتن متد و خصوصیات کلاس شده باشید. ما در بخش های آینده به طور مفصل به آنها خواهیم پرداخت، بنابراین در حال حاضر تنها روی روش کلی تعریف کلاس تمرکز کنید. شما همچنین می توانید بدنه متد را نیز نادیده بگیرید چرا که در مورد همه اینها در بخش های بعدی صحبت خواهد شد.

ایجاد شی

پس از تعریف کلاس shape می توانید یک شی از این کلاس ایجاد کنید بنابراین یک نمونه از کلاس shape به صورت مربع، یک شی خواهد بود. شما همچنین می توانید اشیا دیگری مانند انواع شکل ها مثل دایره، مثلث و … را به عنوان شی ای از کلاس shape بسازید و همانطور که می توانیم چندین شکل داشته باشیم، می توانیم چندین نمونه از یک کلاس داشته باشیم. در اینجا نحوه کلی ایجاد شی از یک کلاس را آورده ایم:

<?php
$objectName = new ClassName;
?>

در اینجا ما از کلمه کلیدی new برای ایجاد نمونه جدیدی از یک کلاس استفاده می کنیم. در مورد کلاس shape ای که مثال زدیم، به صورت زیر می توانیم شی ایجاد کنیم:

<?php
$myShape = new Shape;
?>

دسترسی به متغیرهای عضو کلاس

با روش زیر می توانید به ویژگی ها و متدهای شی ایجاد شده دسترسی پیدا کنید:

<?php
class Shape
{

  public $side = 0;
  public $name = " ";

  public function description()
  {
    echo "A $this->name with $this->sides sides.";
  }
}

$myShape1 = new Shape; //creating an object called myShape1
$myShape1->sides = 3; //setting the "sides" property to 3
$myShape1->name = "triangle"; //setting the "name" property to triangle
$myShape1->description(); //"A triangle with 3 sides"
echo "\n";

$myShape1->sides = 4; //setting the "sides" property to 4
$myShape1->name = "square"; //setting the "name" property to square
$myShape1->description(); //"A square with 4 sides"
echo "\n";

$myShape1->sides = 6; //setting the "sides" property to 6
$myShape1->name = "hexagon"; //setting the "name" property to hexagon
$myShape1->description(); //"A hexagon with 6 sides"

?>

حال که با نحوه تعریف و ایجاد کلاس ها آشنا شدید، بیایید تا در بخش بعدی با جزئیات بیشتری به این مبحث بپردازیم.

<?php
class className{
 //properties and methods defined
}
?>

قطعه کد نمونه

در اینجا قطعه کدی از کلاسی به نام shape آورده ایم:

<?php
class Shape{
 public $sides = 0; // first property
 public $name= " "; // second property 
 
 public function description(){ //first method
  echo "A $this->name with $this->sides sides.";
 }
}
?>

توضیح

خصوصیات کلاس shape:

 • sides
 • name

و متد آن:

 • description

ممکن است متوجه استفاده از کلمه کلیدی public پیش از نوشتن متد و خصوصیات کلاس شده باشید. ما در بخش های آینده به طور مفصل به آنها خواهیم پرداخت، بنابراین در حال حاضر تنها روی روش کلی تعریف کلاس تمرکز کنید. شما همچنین می توانید بدنه متد را نیز نادیده بگیرید چرا که در مورد همه اینها در بخش های بعدی صحبت خواهد شد.

ایجاد شی

پس از تعریف کلاس shape می توانید یک شی از این کلاس ایجاد کنید بنابراین یک نمونه از کلاس shape به صورت مربع، یک شی خواهد بود. شما همچنین می توانید اشیا دیگری مانند انواع شکل ها مثل دایره، مثلث و … را به عنوان شی ای از کلاس shape بسازید و همانطور که می توانیم چندین شکل داشته باشیم، می توانیم چندین نمونه از یک کلاس داشته باشیم. در اینجا نحوه کلی ایجاد شی از یک کلاس را آورده ایم:

<?php
$objectName = new ClassName;
?>

در اینجا ما از کلمه کلیدی new برای ایجاد نمونه جدیدی از یک کلاس استفاده می کنیم. در مورد کلاس shape ای که مثال زدیم، به صورت زیر می توانیم شی ایجاد کنیم:

<?php
$myShape = new Shape;
?>

دسترسی به متغیرهای عضو کلاس

با روش زیر می توانید به ویژگی ها و متدهای شی ایجاد شده دسترسی پیدا کنید:

<?php
class Shape
{

  public $side = 0;
  public $name = " ";

  public function description()
  {
    echo "A $this->name with $this->sides sides.";
  }
}

$myShape1 = new Shape; //creating an object called myShape1
$myShape1->sides = 3; //setting the "sides" property to 3
$myShape1->name = "triangle"; //setting the "name" property to triangle
$myShape1->description(); //"A triangle with 3 sides"
echo "\n";

$myShape1->sides = 4; //setting the "sides" property to 4
$myShape1->name = "square"; //setting the "name" property to square
$myShape1->description(); //"A square with 4 sides"
echo "\n";

$myShape1->sides = 6; //setting the "sides" property to 6
$myShape1->name = "hexagon"; //setting the "name" property to hexagon
$myShape1->description(); //"A hexagon with 6 sides"

?>

حال که با نحوه تعریف و ایجاد کلاس ها آشنا شدید، بیایید تا در بخش بعدی با جزئیات بیشتری به این مبحث بپردازیم.

تعریف کلاس

در این بخش می خواهیم در مورد کلاس ها و نحوه تعریف آنها صحبت کنیم. سرفصل مباحث این جلسه به شرح زیر می باشد:

 • نحوه تعریف کلاس ها
 • قطعه کد نمونه
  • توضیح
 • ایجاد شی
 • دسترسی به متغیرهای عضو کلاس

نحوه تعریف کلاس ها

ما کلاس های خود را با استفاده از کلمه کلیدی class شروع کرده و در ادامه نامی که برای کلاس جدید در نظر داریم را می نویسیم. در اینجا حالت کلی تعریف کلاس ها آمده است:

<?php
class className{
 //properties and methods defined
}
?>

قطعه کد نمونه

در اینجا قطعه کدی از کلاسی به نام shape آورده ایم:

<?php
class Shape{
 public $sides = 0; // first property
 public $name= " "; // second property 
 
 public function description(){ //first method
  echo "A $this->name with $this->sides sides.";
 }
}
?>

توضیح

خصوصیات کلاس shape:

 • sides
 • name

و متد آن:

 • description

ممکن است متوجه استفاده از کلمه کلیدی public پیش از نوشتن متد و خصوصیات کلاس شده باشید. ما در بخش های آینده به طور مفصل به آنها خواهیم پرداخت، بنابراین در حال حاضر تنها روی روش کلی تعریف کلاس تمرکز کنید. شما همچنین می توانید بدنه متد را نیز نادیده بگیرید چرا که در مورد همه اینها در بخش های بعدی صحبت خواهد شد.

ایجاد شی

پس از تعریف کلاس shape می توانید یک شی از این کلاس ایجاد کنید بنابراین یک نمونه از کلاس shape به صورت مربع، یک شی خواهد بود. شما همچنین می توانید اشیا دیگری مانند انواع شکل ها مثل دایره، مثلث و … را به عنوان شی ای از کلاس shape بسازید و همانطور که می توانیم چندین شکل داشته باشیم، می توانیم چندین نمونه از یک کلاس داشته باشیم. در اینجا نحوه کلی ایجاد شی از یک کلاس را آورده ایم:

<?php
$objectName = new ClassName;
?>

در اینجا ما از کلمه کلیدی new برای ایجاد نمونه جدیدی از یک کلاس استفاده می کنیم. در مورد کلاس shape ای که مثال زدیم، به صورت زیر می توانیم شی ایجاد کنیم:

<?php
$myShape = new Shape;
?>

دسترسی به متغیرهای عضو کلاس

با روش زیر می توانید به ویژگی ها و متدهای شی ایجاد شده دسترسی پیدا کنید:

<?php
class Shape
{

  public $side = 0;
  public $name = " ";

  public function description()
  {
    echo "A $this->name with $this->sides sides.";
  }
}

$myShape1 = new Shape; //creating an object called myShape1
$myShape1->sides = 3; //setting the "sides" property to 3
$myShape1->name = "triangle"; //setting the "name" property to triangle
$myShape1->description(); //"A triangle with 3 sides"
echo "\n";

$myShape1->sides = 4; //setting the "sides" property to 4
$myShape1->name = "square"; //setting the "name" property to square
$myShape1->description(); //"A square with 4 sides"
echo "\n";

$myShape1->sides = 6; //setting the "sides" property to 6
$myShape1->name = "hexagon"; //setting the "name" property to hexagon
$myShape1->description(); //"A hexagon with 6 sides"

?>

حال که با نحوه تعریف و ایجاد کلاس ها آشنا شدید، بیایید تا در بخش بعدی با جزئیات بیشتری به این مبحث بپردازیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا