پایتون

جلسه ۸۹: nامین عنصر مانده به اخرین نود در پایتون

در این درس یاد خواهیم گرفت که چگونه  n امین نود باقی مانده به انتهای linked list را پیدا کنیم.

اول از همه، ما مشخص میکنیم که منظور از n امین عنصر مانده به آخر، چیست:

همانطور که در تصویر بالا ملاحظه میکنید، اگر n برابر دو باشد، یعنی میخواهیم به نود دوم از انتهای linked list دسترسی پیدا کنیم.

برای حل این مسئله، دو راهکار ارائه میدهیم.

راهکار اول

این راهکار را ما به دو بخش تقسیم میکنیم:

 • محاسبه طول یک linked list
 • شمارش معکوس از کل طول تا اینکه به عدد n برسیم.

برای مثال، اگر ما یک linked list با اندازه ۴ داشته باشیم، از head شروع میکنیم و از مقدار طول linked list یکی یکی، طی هر حرکت، کم میکنیم تا به عدد مدنظر برسیم.

پیاده‌سازی

این راهکار را بدین صورت در پایتون پیاده‌سازی میکنیم:

def print_nth_from_last(self, n):
 total_len = self.len_iterative()
 
 cur = self.head 
 while cur:
  if total_len == n:
   print(cur.data)
   return cur.data
  total_len -= 1
  cur = cur.next
 if cur is None:
  return 

توضیحات

متد print_nth_from_last فقط یک پارامتر n را به عنوان ورودی میگیرد. از درس های قبلی شما یاد گرفته‌اید که چگونه میتوان طول یک linked list را پیدا کرد. ما از متد self.len_iterative برای محاسبه طول یک linked list و ذخیره آن در متغیر total_len در خط ۲ استفاده می‌کنیم.

تا اینجا مرحله اول از راهکار اول را پیاده‌سازی کردیم. اکنون به سراغ مرحله دوم میرویم. cur مقدار اولیه self.head در خط ۴ دارد. سپس ما یک حلقه while هم در خط ۵ تعریف میکنیم که روی linked list حرکت خواهد کرد و تا جایی که مدنظر ما هست این حرکت اتفاق می‌افتد. در بدنه while ما بررسی میکنیم که اگر total_len برابر n بشود، شرایط مدنظر ما بوجود آمده است. اگر total_len برابر n باشد، ما مقدار data از از نود فعلی یعنی cur، به عنوان خروجی این متد برمیگردانیم. در غیر اینصورت ما یکی از total_len در خط ۹ کم میکنیم، و مقدار cur را با نود بعدی آپدیت میکنیم تا حرکت روی linked list ادامه پیدا کند.

اگر به هر دلیلی به اتنهای linked list رسیدیم اما total_len هیچ وقت برابر n نشود، این موضوع را در خطوط ۱۲-۱۱ بررسی میکنیم. در این مورد، ما بررسی میکنیم که آیا cur به مقدار None رسیده‌است و در این اینصورت از متد خارج میشویم.

راهکار دوم

اینهایی که گفته شد مربوط به راهکار اول بودند. اکنون سراغ راهکار دوم میرویم، که میتواند به صورت زیر معرفی شود:

اینجا ما دو اشاره‌گر p و q داریم:

 • p به نود head اشاره دارد.
 • q به n نود دورتر از head مربوط است

سپس، این اشاره‌گرها را در طول linked list نود به نود جلو میبریم. زمانی که q به None برسد، بررسی میکنیم که p در کجا قرار دارد. آنجا محل نود مدنظر ما است.

پیاده‌سازی

اکنون این موضوع را با پیاده‌سازی کد زیر بررسی میکنیم:

def print_nth_from_last(self, n):
  p = self.head
  q = self.head

  if n > 0:
    count = 0
    while q:
      count += 1
      if(count>=n):
        break
      q = q.next
      
    if not q:
      print(str(n) + " is greater than the number of nodes in list.")
      return

    while p and q.next:
      p = p.next
      q = q.next
    return p.data
  else:
    return None

توضیحات

ما مقادیر پیش فرض p و q را self.head در خط ۲ و ۳ قرار میدهیم. اگر n از صفر بزرگتر نباشد، در نتیجه تایع باید مقدار None زا برگرداند، چراکه نمیتوان با آن از انتها شمارش کرد. اگر n بزرگتر از ۰ باشد، ادامه کار را انجام میدهیم.

بر اساس این الگوریتم، ما باید q را به n نود بعد از head نسبت بدهیم. بنابراین ما در خط ۶ مقدار اولیه count را ۰ در نظر گرفته و با استفاده از while در خط ۷، مقدار q را به نود بعدی(خط ۱۱) آپدیت میکنیم تا به مقدار n یا بزرگتر از آن برسد. مقدار count در هر مرحله تکرار یکی به آن اضافه میشود. همچنین حلقه while زمانی به اتمام میرسد که q به None برسد. برای بررسی این موضوع، ما یک عبارت شرطی در خط ۱۳ قرار دادیم که بررسی میکند آیا q برابر None شده است یا نه. اگر q برابر None باشد، میتوان نتیجه گرفت که که مقدار n از طول linked list داده شده بیشتر است. پس امکان پذیر نیست که به n امین نود از انتها دسترسی داشته باشیم. در این حالت از متد خارج میشویم(خط ۱۵).

اکنون به قسمت اصلی از پیاده‌سازی مان برمیگردیم. در حلقه while در خط ۱۷، ما مقدار p و q را به نود های بعدی آپدیت میکنیم. این حلقه هم زمانی به انتها میرسد که p یا q.next مقدار None داشته باشند. به عنوان نتیجه خروجی در این حالت p.data خروجی مدنظر ما به عنوان n امین نود ماقبل انتها، به خروجی تابع برمیگردانیم.

هر دو راهکار در کد زیر در کنار کلاس LinkedList پیاده‌سازی شده اند. شما میتوانید هر کدام از اینها را بر اساس اینکه ورودی تابع print_nth_from_last در بخش method یک باشد یا دو، انتخاب کنید. با تغییر دادن این کدها و تغییر نوع راهکار استفاده شده، متدهای LinkedList را ارزیابی کنید.

class Node:
  def __init__(self, data):
    self.data = data
    self.next = None


class LinkedList:
  def __init__(self):
    self.head = None

  def print_list(self):
    cur_node = self.head
    while cur_node:
      print(cur_node.data)
      cur_node = cur_node.next

  def append(self, data):
    new_node = Node(data)

    if self.head is None:
      self.head = new_node
      return

    last_node = self.head
    while last_node.next:
      last_node = last_node.next
    last_node.next = new_node

  def prepend(self, data):
    new_node = Node(data)

    new_node.next = self.head
    self.head = new_node

  def insert_after_node(self, prev_node, data):

    if not prev_node:
      print("Previous node does not exist.")
      return 

    new_node = Node(data)

    new_node.next = prev_node.next
    prev_node.next = new_node

  def delete_node(self, key):

    cur_node = self.head

    if cur_node and cur_node.data == key:
      self.head = cur_node.next
      cur_node = None
      return

    prev = None 
    while cur_node and cur_node.data != key:
      prev = cur_node
      cur_node = cur_node.next

    if cur_node is None:
      return 

    prev.next = cur_node.next
    cur_node = None

  def delete_node_at_pos(self, pos):
    if self.head:
      cur_node = self.head

      if pos == 0:
        self.head = cur_node.next
        cur_node = None
        return

      prev = None
      count = 1
      while cur_node and count != pos:
        prev = cur_node 
        cur_node = cur_node.next
        count += 1

      if cur_node is None:
        return 

      prev.next = cur_node.next
      cur_node = None

  def len_iterative(self):

    count = 0
    cur_node = self.head

    while cur_node:
      count += 1
      cur_node = cur_node.next
    return count

  def len_recursive(self, node):
    if node is None:
      return 0
    return 1 + self.len_recursive(node.next)

  def swap_nodes(self, key_1, key_2):

    if key_1 == key_2:
      return 

    prev_1 = None 
    curr_1 = self.head 
    while curr_1 and curr_1.data != key_1:
      prev_1 = curr_1 
      curr_1 = curr_1.next

    prev_2 = None 
    curr_2 = self.head 
    while curr_2 and curr_2.data != key_2:
      prev_2 = curr_2 
      curr_2 = curr_2.next

    if not curr_1 or not curr_2:
      return 

    if prev_1:
      prev_1.next = curr_2
    else:
      self.head = curr_2

    if prev_2:
      prev_2.next = curr_1
    else:
      self.head = curr_1

    curr_1.next, curr_2.next = curr_2.next, curr_1.next

  def print_helper(self, node, name):
    if node is None:
      print(name + ": None")
    else:
      print(name + ":" + node.data)

  def reverse_iterative(self):

    prev = None 
    cur = self.head
    while cur:
      nxt = cur.next
      cur.next = prev
      
      self.print_helper(prev, "PREV")
      self.print_helper(cur, "CUR")
      self.print_helper(nxt, "NXT")
      print("\n")

      prev = cur 
      cur = nxt 
    self.head = prev

  def reverse_recursive(self):

    def _reverse_recursive(cur, prev):
      if not cur:
        return prev

      nxt = cur.next
      cur.next = prev
      prev = cur 
      cur = nxt 
      return _reverse_recursive(cur, prev)

    self.head = _reverse_recursive(cur=self.head, prev=None)

  def merge_sorted(self, llist):
  
    p = self.head 
    q = llist.head
    s = None
  
    if not p:
      return q
    if not q:
      return p

    if p and q:
      if p.data <= q.data:
        s = p 
        p = s.next
      else:
        s = q
        q = s.next
      new_head = s 
    while p and q:
      if p.data <= q.data: s.next = p s = p p = s.next else: s.next = q s = q q = s.next if not p: s.next = q if not q: s.next = p return new_head def remove_duplicates(self): cur = self.head prev = None dup_values = dict() while cur: if cur.data in dup_values: # Remove node: prev.next = cur.next cur = None else: # Have not encountered element before. dup_values[cur.data] = 1 prev = cur cur = prev.next def print_nth_from_last(self, n, method): if method == 1: #Method 1: total_len = self.len_iterative() cur = self.head while cur: if total_len == n: #print(cur.data) return cur.data total_len -= 1 cur = cur.next if cur is None: return elif method == 2: # Method 2: p = self.head q = self.head if n > 0:
        count = 0
        while q:
          count += 1
          if(count>=n):
            break
          q = q.next
          
        if not q:
          print(str(n) + " is greater than the number of nodes in list.")
          return

        while p and q.next:
          p = p.next
          q = q.next
        return p.data
      else:
        return None

llist = LinkedList()
llist.append("A")
llist.append("B")
llist.append("C")
llist.append("D")

print(llist.print_nth_from_last(4,1))
print(llist.print_nth_from_last(4,2))
امیدواریم که هر دو راهکار برای شما واضح و روشن بوده‌باشد. اکنون سراغ یک مسئله دیگر در singly linked list ها میرویم. البته در درس بعدی!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا